DRAŽBY

AKTUÁLNE DRAŽBY

Filtrovať podľa: [aktuálne] - [pripravované] - [ukončené]

Objekty pre obchod a služby Hotel, Penzión za 149400,- Eur [viac informácii]

Okres: Obec: Hriňová

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 14.06.2022 10:00

Znalecká cena: 166000 €
Najnižšie podanie: 149400
Prihodenie: 1000
Termíny obhliadky: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0911 522 444.
Dražobná zábezpeka: 10000

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností:
• Rozostavaná stavba, bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo CKN 14963/ 4, druh stavby 21-
rozostavaná budova, popis stavby – rozostavaná stavba
Nehnuteľnosť zapísaná na LV 6795, katastrálne územie Hriňová, Obec Hriňová, okres Detva, evidované
Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom.
Nehnuteľnosť

[viac informácii]
Copyright © 2016 DRAŽBY - DEBT MANAGEMENT
powered by: LEGUS