DRAŽBY

AKTUÁLNE DRAŽBY

Filtrovať podľa: [aktuálne] - [pripravované] - [ukončené]

Byt 2-izbový byt za 41700,- Eur [viac informácii]

Okres: Obec:

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, B Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 2019-12-12 11:30

Znalecká cena: €
Najnižšie podanie: 41700
Prihodenie: 300
Termíny obhliadky: Dňa 12.11.o 11:00 hod a Dňa 21.11. o 13:00 hod
Dražobná zábezpeka: 4000

Predmet dražby:

Predmetom je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží, a to:
-byt č.8 v obytnom dome so súpisným číslom 414, vo vchode č.21, na prízemí spolu so spoluvlastníckom podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku – parcely „C“ č. 419 vo veľkosti 5175/99029 na mene úpadcu v podiele 1/1,

Ako vlastník predmetu je na liste vlastníctva č. 2321, k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom zapísaný Miroslav Kopča, nar. 27.09.1970, bytom M.R. Štefánika 456/44, 965 01 Žiar nad Hronom v pomere 1/1.

[viac informácii]

Byt 1-izbový byt za 36000,- Eur [viac informácii]

Okres: Obec:

Miesto dražby:
Dátum a čas konania dražby: 2019-12-12 10:00

Znalecká cena: €
Najnižšie podanie: 36000
Prihodenie: 300
Termíny obhliadky: Dňa 12.11.o 10:00 hod a Dňa 21.11. o 14:00 hod
Dražobná zábezpeka: 3600

Predmet dražby:

Predmetom je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží, a to:

• byt č.33 v obytnom dome so súpisným číslom 456, vo chode č. 44, na 3. poschodí spolu so spoluvlastníckom podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku – parcely „C“ č. 605 vo veľkosti 4138/556544 na mene úpadcu v podiele 1/1

Ako vlastník predmetu je na liste vlastníctva č. 1999, k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom zapísaný Miroslav Kopča, nar. 27.09.1970, bytom M.R. Štefánika 456/44, 965 01 Žiar nad Hronom v pomere 1/1.

[viac informácii]
Copyright © 2016 DRAŽBY - DEBT MANAGEMENT
powered by: LEGUS