DRAŽBY

AKTUÁLNE DRAŽBY

Filtrovať podľa: [aktuálne] - [pripravované] - [ukončené]

Priestory pre obchod a služby Kancelárie, administratívne priestory za 508000,- Eur [viac informácii]

Okres: Obec: Bratislava - Ružinov

Miesto dražby: Drieňová 1H, 821 01 Bratislava –Zasadacia miestnosť v administratívnom priestore A03 na 1. poschodí
Dátum a čas konania dražby: 2020-11-16 11:00

Znalecká cena: 508000 €
Najnižšie podanie: 508000
Prihodenie: 1000
Termíny obhliadky:
Dražobná zábezpeka: 30000

Predmet dražby:

• Nebytový priestor – Garáž č. S1-G vo vchode Drieňová, nachádzajúci sa v suteréne Obytného komplexu Drieňová – Prešovská so súp. Číslom 16940 postavenom na parcelách: registra „C“ č. 15274/15, registra „C“ č.15274/16, registra „C“ č.15274/17, registra „C“ č. 15274/18, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5/120 k celku a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 336704/3522584 k celku (garážové státia pod č. 26,27,28,29 a 30)
• Nebytový priestor – Skladový priestor č. AS01 vo vchode Drieňová 1H, nachádzajúci sa v suteréne Obytného komplexu ul. Drieňová – Prešovská so súp. Č. 16940 postavenom na parcelách: registra „C“ č. 15274/15, registra „C“ č.15247/16, registra „C“ č.15274/17, registra „C“ č. 15274/18 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 1289/3522584 k celku
• Nebytový priestor – Iný nebytový priestor č. A03 vo vchode Drieňová 1H, nachádzajúci sa na 1 p. Obytného komplexu ul. Drieňová – Prešovská so súp. Č. 16940 postavenom na parcelách: registra „C“ č. 15274/15, registra „C“ č.15247/16, registra „C“ č.15274/17, registra „C“ č. 15274/18 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 20222/3522584 k celku
• Nebytový priestor – Skladový priestor č. CS12 vo vchode Drieňová 1L, nachádzajúci sa NA -2 poschodí Obytného komplexu ul. Drieňová – Prešovská so súp. Č. 16940 postavenom na parcelách: registra „C“ č. 15274/15, registra „C“ č.15247/16, registra „C“ č.15274/17, registra „C“ č. 15274/18 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 763/3522584 k celku.
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrese Bratislava II, Obec Bratislava - m. č. Ružinov, katastrálne územie Ružinov, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom zapísané na LV 6946 vo vlastníctve úpadcu Start People s.r.o., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35726768

[viac informácii]

Dom, Chata, Chalupa Rodinný dom za 100215,- Eur [viac informácii]

Okres: Obec:

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 2020-10-20 11:00

Znalecká cena: 117900 €
Najnižšie podanie: 100215
Prihodenie: 1000
Termíny obhliadky: Dňa 05.10.2020 o 13:00 hod. a dňa 08.10.2020 o 13:00 hod.
Dražobná zábezpeka: 10000

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností:
Pozemky:
• Parcelné číslo 8633, o výmere 339m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Stavby:
• Budova označená Súpisným číslom 4859, stojaca na parcele 8633, popis stavby: dom
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany, zapísané správou katastra Okresného úradu Piešťany, vedené na LV č. 3332. Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Karvaiová Katarína, rod. Karvaiová, Rakšianska 1345/6, 039 01 Turčianske Teplice, narodená 15.04.1979 v podiele 1/1

[viac informácii]

Byt 3-izbový byt za 40600,- Eur [viac informácii]

Okres: Obec:

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 2020-09-17 10:00

Znalecká cena: 40600 €
Najnižšie podanie: 40600
Prihodenie: 1000
Termíny obhliadky: Dňa 27.08.2020 o 15:00 hod. a dňa 10.09.2020 o 15:00 hod.
Dražobná zábezpeka: 4000

Predmet dražby:

Byt číslo 22, na 2. Poschodí, vchod č. 15 v bytovom dome označenom súpisným číslom 763, ktorý je postavený na parcele č. 2978 – podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, a príslušenstve 86/2518 celé vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1.
Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 2166, v k.ú. Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, vedené na Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor.

[viac informácii]

Byt 2-izbový byt za 41700,- Eur [viac informácii]

Okres: Obec:

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, B Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 2019-12-12 11:30

Znalecká cena: €
Najnižšie podanie: 41700
Prihodenie: 300
Termíny obhliadky: Dňa 12.11.o 11:00 hod a Dňa 21.11. o 13:00 hod
Dražobná zábezpeka: 4000

Predmet dražby:

Predmetom je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží, a to:
-byt č.8 v obytnom dome so súpisným číslom 414, vo vchode č.21, na prízemí spolu so spoluvlastníckom podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku – parcely „C“ č. 419 vo veľkosti 5175/99029 na mene úpadcu v podiele 1/1,

Ako vlastník predmetu je na liste vlastníctva č. 2321, k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom zapísaný Miroslav Kopča, nar. 27.09.1970, bytom M.R. Štefánika 456/44, 965 01 Žiar nad Hronom v pomere 1/1.

[viac informácii]

Byt 1-izbový byt za 36000,- Eur [viac informácii]

Okres: Obec:

Miesto dražby:
Dátum a čas konania dražby: 2019-12-12 10:00

Znalecká cena: €
Najnižšie podanie: 36000
Prihodenie: 300
Termíny obhliadky: Dňa 12.11.o 10:00 hod a Dňa 21.11. o 14:00 hod
Dražobná zábezpeka: 3600

Predmet dražby:

Predmetom je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží, a to:

• byt č.33 v obytnom dome so súpisným číslom 456, vo chode č. 44, na 3. poschodí spolu so spoluvlastníckom podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku – parcely „C“ č. 605 vo veľkosti 4138/556544 na mene úpadcu v podiele 1/1

Ako vlastník predmetu je na liste vlastníctva č. 1999, k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom zapísaný Miroslav Kopča, nar. 27.09.1970, bytom M.R. Štefánika 456/44, 965 01 Žiar nad Hronom v pomere 1/1.

[viac informácii]
Copyright © 2016 DRAŽBY - DEBT MANAGEMENT
powered by: LEGUS