DRAŽBY

PRIPRAVOVANÉ DRAŽBY

Filtrovať podľa: [aktuálne] - [pripravované] - [ukončené]

za 11200,- Eur [viac informácii]

Okres: Žiar nad Hronom Obec: Janova Lehota

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 10:00

Znalecká cena: €
Najnižšie podanie: 11 200
Prihodenie: 100
Termíny obhliadky: 20.05.2019 o 14:00 hod 22.05.2019 o 13:00 hod
Dražobná zábezpeka: 3000

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledujúca nehnuteľnosť:
• Parcela registra C, parcelné číslo 206/5; výmera 1480 m2; druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,
Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 638, katastrálne územie Janova Lehota, obec Janova Lehota, okres Žiar nad Hronom, v spoluvlastníckom podiele 1/1 úpadcu Peter Novotný nar. 14.07.1983, bytom Pod Kalváriou 1588/11, 969 01 Banská Štiavnica.

[viac informácii]

Byt za zatiaľ neudaná,- Eur [viac informácii]

Okres: Banská Bystrica Obec: Banská Bystrica

Miesto dražby:
Dátum a čas konania dražby:

Znalecká cena: €
Najnižšie podanie:
Prihodenie:
Termíny obhliadky:
Dražobná zábezpeka:

Predmet dražby:

- Byt č. 7, vo vchode 43, na 3. poschodí v budove označenej súpisným číslom 1775, na parcele č. 166 – popis stavby: obytná budova v podiele 1/1,
- podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 643/11181

[viac informácii]

Byt 2-izbový byt za 16200,- Eur [viac informácii]

Okres: Brezno Obec: Podbrezová

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, B. Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 2019-11-11 11:00

Znalecká cena: €
Najnižšie podanie: 16200,-
Prihodenie: 200,-
Termíny obhliadky:
Dražobná zábezpeka: 2000,-

Predmet dražby:

[viac informácii]

Objekty pre obchod a služby Objekt pre obchod za 106800,- eur,- Eur [viac informácii]

Okres: Rimavská Sobota Obec: Rimavská Sobota

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 09.10.2017 10:00

Znalecká cena: 178000 €
Najnižšie podanie: 106 800,- EUR
Prihodenie: 1000,- EUR
Termíny obhliadky: Dňa 02.10.2017 o 14:00 hod. a dňa 04.10.2017 o 10:00 hod. Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň deň vopred na tel č. 0911 522 444.
Dražobná zábezpeka: 20 000,- EUR

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností:
Pozemky:
parcelné číslo: 280/2, o výmere 72 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo: 280/11, o výmere 790 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo:. 280/12, o výmere 558 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
Stavby:
Stavba na parcele č. 280/12, druh stavby: sociálno – prevádzkový objekt, označený súpisným číslom 3465,
Zapísané na liste vlastníctva č. 3631, v k.ú. Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, vedené na Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor.
Vo vlastníctve GEMERTERM, s.r.o., sídlom Daxnerova 3465, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 579 485, v podiele 1/1.

[viac informácii]
Copyright © 2016 DRAŽBY - DEBT MANAGEMENT
powered by: LEGUS