DRAŽBY

UKONČENÉ DRAŽBY

Filtrovať podľa: [aktuálne] - [pripravované] - [ukončené]

Objekty pre obchod a služby Objekt pre obchod za 152000,- Eur [viac informácii]

Okres: Zvolen Obec: Dobrá Niva

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 31.07.2008

Znalecká cena: 190000 €
Najnižšie podanie: 152000
Prihodenie: 1000
Termíny obhliadky: Dňa 13.12.2018 o 14:00 a Dňa 19.12.2018 o 14:00
Dražobná zábezpeka: 15200

Predmet dražby:

Predmetom je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží, a to:
Parcely registra "C"
• parc. č.1073/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2540 m2
• parc. č.1073/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2013 m2
• parc. č.1073/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 856 m2
• parc. č.1073/7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 516 m2
• parc. č.1073/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 332 m2
Stavby
• Bitúnok a mäsová výroba, označená súpisným číslom 352, postavená na parc. č. 1073/6

Nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva č. 2922 v k. ú. Dobrá Niva, obec Dobrá Niva, okres Zvolen, vedené Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor. V spoluvlastníckom podiele 1/1.

[viac informácii]

Objekty pre obchod a služby Objekt pre obchod za 71760,- Eur [viac informácii]

Okres: Banská Bystrica Obec: Medzibrod

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 31.07.2008

Znalecká cena: 89700 €
Najnižšie podanie: 71760
Prihodenie: 1000
Termíny obhliadky:
Dražobná zábezpeka: 7176

Predmet dražby:

Predmetom je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží, a to:
• Budova označená súpisným číslom 515, ležiaca na parcele 1155/2, popis stavby: Bitúnok – mäsová výroba
Nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 1081, k.ú. Medzibrod, obec Medzibrod, okres Banská Bystrica, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor. V podiele 1/1.

[viac informácii]

Byt 3-izbový byt za 126000,- Eur [viac informácii]

Okres: Banská Bystrica Obec: Banská Bystrica

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 31.07.2008 15:00

Znalecká cena: 140000 €
Najnižšie podanie: 126000
Prihodenie: 1000
Termíny obhliadky: Dňa 12.12.2018 o 10:00 a Dňa 14.12.2018 o 14:00
Dražobná zábezpeka: 12600

Predmet dražby:

Predmetom je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží, a to:

Nehnuteľnosti evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7156 v k. ú. Banská Bystrica.
Stavby
- Byt č. 2, 1. poschodie, vchod č. 8; podiel priestoru na spol. častiach a zariad. domu a k pozemku 8726/349114 nachádzajúci sa v bytovom dome č. s. 6873 na parc. č. 2627/76, 2627/151 a 2627/152,

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 8726/349114 na:
- Parcely registra "C", parc. č. 2627/76 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 635 m2

Nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Nehnuteľnosti evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8130 v k. ú. Banská Bystrica.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach parcely registra "C" v podiele 8726/349114 na:
- parc. č. 2627/151 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2
- parc. č. 2627/152 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2

Nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/1.

[viac informácii]

Dom, Chata, Chalupa Rodinný dom za 3240,- Eur [viac informácii]

Okres: Nové Zámky Obec: Strekov

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková
Dátum a čas konania dražby: 27.09.2016 10:00

Znalecká cena: 3240 €
Najnižšie podanie: 3240
Prihodenie: 100
Termíny obhliadky: 12.09. 2016 o 10:00 21.09. 2016 o 10:00
Dražobná zábezpeka: 700

Predmet dražby:

Stavba: - rodinný dom so súp č. 428 na parcele registra „C“ č. 648/5,

- letná kuchyňa so súp. č. 1161 na parcele registra „C“ č. 648/4,

Pozemky:

-parcela registra „C“ č. 648/2, o výmere 168 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela registra „C“ č. 648/4, o výmere 36 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- parcela registra „C“ č. 648/5, o výmere 107 m2, zastavané plochy a nádvoria,

-parcela registra „C“ č. 648/3, o výmere 567 m2, zastavané plochy a nádvoria

[viac informácii]

Objekty pre obchod a služby Iný komerčný objekt za 77.261,- Eur [viac informácii]

Okres: Prievidza Obec: Nováky

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, v priestoroch pojednávacej miestnosti
Dátum a čas konania dražby: 26.02.2016

Znalecká cena: €
Najnižšie podanie: 77.261,- EUR
Prihodenie: 100,- EUR
Termíny obhliadky:
Dražobná zábezpeka: 15.000,- EUR

Predmet dražby:

[viac informácii]

Dom, Chata, Chalupa Chalupa/Rekreačný dom za 27400,- Eur [viac informácii]

Okres: Brezno Obec: Šumiac

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, B. Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 2018-12-17 10:00

Znalecká cena: 27400 €
Najnižšie podanie: 27400
Prihodenie: 1000
Termíny obhliadky: Dňa 30.11.2018. o 10:00 hod a Dňa 05.12.2018 o 14:00 hod
Dražobná zábezpeka: 2740

Predmet dražby:

Pozemky:
• Parcela č. 325 o výmere 454m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Stavby:
• Rodinný dom označený súpisným číslom 517, postavený na parcele číslo 325

Zapísané na LV č. 720, k.ú. Šumiac, obec Šumiac evidované Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor. Vo vlastníctve Lapin Milan r. Lapin a Andrea Lapinová, Bernolákova 28, Banská Bystrica, SR, v podiele 1/1.

[viac informácii]

Byt za 55 000,- Eur [viac informácii]

Okres: Banská Bystrica Obec: Banská Bystrica

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 18.08.2017 10:00

Znalecká cena: 52 500,- €
Najnižšie podanie: 55 000,-
Prihodenie: 1000,-
Termíny obhliadky: Dňa 08.08.o 15:00 hod a Dňa 11.08. o 14:00 hod
Dražobná zábezpeka: 10 000,-

Predmet dražby:

[viac informácii]

Dom, Chata, Chalupa Rodinný dom za 58 700,-,- Eur [viac informácii]

Okres: Banská Bystrica Obec: Tajov

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 16.08.2017 10:00

Znalecká cena: 58700,- €
Najnižšie podanie: 58 700,-
Prihodenie: 300,-
Termíny obhliadky: 27.07.2017 o 14:00 hod 02.08.2017 o 13:00 hod
Dražobná zábezpeka: 5 000,-

Predmet dražby:

Rodinný dom, garáž, záhrada o výmere 663 m2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 611 m2

[viac informácii]

Objekty pre obchod a služby za 216 800,- EUR,- Eur [viac informácii]

Okres: Lučenec Obec: Lučenec

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 15.06.2017 10:00

Znalecká cena: 271 000,- EUR €
Najnižšie podanie: 216 800,- EUR
Prihodenie: 2000,- EUR
Termíny obhliadky: 06.06.2017 o 14:00 hod a 08.06.2017 o 13:00 hod. Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň deň vopred na tel č. 0911 522 444.
Dražobná zábezpeka: 20 000,- EUR

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností:
Pozemky evidované na katastrálnej mape ako parcely registra „C“:
• Parcela číslo 5924/9, výmera 1305 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
• Parcela číslo 5924/10, výmera 360 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
• Parcela číslo 5924/15, výmera 138 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
• Parcela číslo 5924/25, výmera 4049 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
• Parcela číslo 5924/26, výmera 7697 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
• Parcela číslo 5924/42, výmera 9 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
• Parcela číslo 5924/43, výmera 35 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
• Parcela číslo 5924/56, výmera 261 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
• Parcela číslo 5924/57, výmera 85 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
• Parcela číslo 5924/58, výmera 59 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
• Parcela číslo 5924/59, výmera 30 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
• Parcela číslo 5924/60, výmera 145 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
• Parcela číslo 6516/1, výmera 5652 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Stavby:
• stavba označená súpisným číslom 4802, na parcele č. 5924/9, Oceľový sklad
• stavba označená súpisným číslom 4802, na parcele č.5924/60, Oceľový sklad

Zapísané na liste vlastníctva č. 7138, v k.ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, vedené na Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor.
Vo vlastníctve KERAM s.r.o., Jiráskova 4802, 984 01 Lučenec, IČO: 36 045 811, v podiele 1/1.

[viac informácii]

Byt za 18 200,- Eur [viac informácii]

Okres: Banská Bystrica Obec: Banská Bystrica

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Viera Kalinová, Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 15.02.2017 10:00

Znalecká cena: 18 200,- EUR €
Najnižšie podanie: 18 200
Prihodenie: 100
Termíny obhliadky: Dňa 10.02.2017.o 10:00 hod Dňa 13.02.2017 o 10:00 hod
Dražobná zábezpeka: 5000

Predmet dražby:

[viac informácii]

Byt 3-izbový byt za 28.200,- eur,- Eur [viac informácii]

Okres: Banská Štiavnica Obec: Banská Štiavnica

Miesto dražby: Notársky úrad Mgr. Katarína Debnárová, Nám. Sv. Trojice 9, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika, v priestoroch pojednávacej miestnosti
Dátum a čas konania dražby: 09.05.2016 11,00 hod.

Znalecká cena: 28.200 €
Najnižšie podanie: 35.300,- EUR
Prihodenie: 100,- EUR
Termíny obhliadky: 1. termín – 22.04.2016 o 14,00 hod. 2. termín – 02.05.2016 o 16,00 hod.
Dražobná zábezpeka: 10.000,- EUR

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností:
- byt č. 710, 1. poschodie, vchod č. 6, nachádzajúci sa na ulici 1. mája v Banskej Štiavnici v bytovom dome č. 1167 na parcele KN C číslo 1910, v podiele 1/1,
- podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domov a pozemku, v podiele 8178/163560.Zapísaný na LV č. 3512 v k.ú. Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, vedené na Okresnom úrade Banská Štiavnica, Katastrálny odbor.

[viac informácii]

Byt 3-izbový byt za 35.300,- Eur [viac informácii]

Okres: Banská Štiavnica Obec: Banská Štiavnica

Miesto dražby: Notársky úrad Mgr. Katarína Debnárová, Nám. Sv. Trojice 9, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika, v priestoroch pojednávacej miestnosti
Dátum a čas konania dražby: 09.05.2016 12,00 hod.

Znalecká cena: 35.300,- Eur €
Najnižšie podanie: 35.300,- Eur
Prihodenie: 100,- Eur
Termíny obhliadky: 1. termín – 22.04.2016 o 14,00 hod. 2. termín – 02.05.2016 o 16,00 hod.
Dražobná zábezpeka: 10.000,- Eur

Predmet dražby:

- byt č. 6 na 3. poschodí, vchod č. 8, nachádzajúci sa na ulici 1. mája v Banskej Štiavnici v bytovom dome č. 1168 na parcele KN C číslo 1911, v podiele 1/1,

- podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku, v podiele 8226/164520.

Zapísaný na LV č. 3237 v k.ú. Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, vedené na Okresnom úrade Banská Štiavnica, Katastrálny odbor.

[viac informácii]

Stavené pozemky Zmiešaná zóna za 30 000,- Eur [viac informácii]

Okres: Banská Bystrica Obec: Banská Bystrica

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 08.12.2016 10:00

Znalecká cena: 78 800,- EUR €
Najnižšie podanie: 30 000
Prihodenie: 1000
Termíny obhliadky: 01.12.2016 o 10,00 hod. a 07.12.2016 o 14,00 hod.
Dražobná zábezpeka: 3000

Predmet dražby:

Parcely :

- parcelné číslo 269/24, výmera 944m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

- parcelné číslo 269/25, výmera 2103 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,\
\
- parcelné číslo 269/26, výmera 1024 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

- parcelné číslo 269/29, výmera 319 m2, druh pozemku: ostatné plochy,

- parcelné číslo 269/30, výmera 723 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty

- parcelné číslo 269/32, výmera 534 m2, druh pozemku: ostatné plochy

zapísané v katastri nehnuteľností na LV č.1343, katastrálne územie Kremnička, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica

[viac informácii]

Byt 1-izbový byt za 36990,-,- Eur [viac informácii]

Okres: Banská Bystrica Obec: Banská Bystrica

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 02.05.2018 10:00

Znalecká cena: 41100,- EUR €
Najnižšie podanie: 41 100,-EUR
Prihodenie: 500,- EUR
Termíny obhliadky: 19.04.2018 o 14:00 hod. a 24.04.2018 o 13:00
Dražobná zábezpeka: 5000,- EUR

Predmet dražby:

Jednoizbový byt na Tulskej ulici, typ bauring

[viac informácii]
Copyright © 2016 DRAŽBY - DEBT MANAGEMENT
powered by: LEGUS