DRAŽBY

AKTUÁLNE DRAŽBY

Dom, Chata, Chalupa Rodinný dom za 100215,- Eur

Okres: Obec:

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 2020-10-20 11:00

Znalecká cena: 117900 €
Najnižšie podanie: 100215
Prihodenie: 1000
Termíny obhliadky: Dňa 05.10.2020 o 13:00 hod. a dňa 08.10.2020 o 13:00 hod.
Dražobná zábezpeka: 10000

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností:
Pozemky:
• Parcelné číslo 8633, o výmere 339m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Stavby:
• Budova označená Súpisným číslom 4859, stojaca na parcele 8633, popis stavby: dom
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany, zapísané správou katastra Okresného úradu Piešťany, vedené na LV č. 3332. Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Karvaiová Katarína, rod. Karvaiová, Rakšianska 1345/6, 039 01 Turčianske Teplice, narodená 15.04.1979 v podiele 1/1

Poznámka (práva a záväzky viaznúce na predmete dražby):

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom s.č. 4859 sa nachádza na rovinatom pozemku na parc.č. 8633, k.ú. Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany. Situovaný je v obytnej zóne mestskej časti Floreát, kúpeľného mesta Piešťany, v radovej uličnej zástavbe, v lokalite s prevládajúcou zástavbou rodinných domov. Pozemok p.č. 8633 je rovinatý z časti zastavaný rodinným domom s.č. 4859,ostatné časti pozemku tvoria predzáhradku, nádvorie a záhradu k rodinnému domu. Prístup k nehnuteľnostiam je priamo z mestskej komunikácie. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1992, má jeden hlavný vchod od ulice a nasledovnú dispozíciu: 1.PP -> schodisko, chodba, 2x sklad, kotolňa, garáž, 1.NP -> predsieň, schodisko, chodba, samostatné WC s umývadlom, samostatná sprcha, kuchyňa, 2x izba, 2x loggia, 2.NP -> schodisko, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa, 3x izba, 2x loggia

Opis stavu predmetu dražby:

Objekt je situovaný na rovinatom pozemku, základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, nosné konštrukcie murované hr. do 40cm, deliace konštrukcie murované, stropy sú monolitické bet. s rovným podhľadom. Fasádne omietky sú škrabané, na báze umelých látok. Schody sú monolitické bet. s povrchom nástupníc cementový poter a keramická dlažba. Zastrešenie je plochá dvojplášťová strecha so strešnou krytinou z natavovaných asfalt. pásov, klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Podlahy obytných miestností sú prevažne veľkoplošné parkety, podlahy ostatných prevažne keramická dlažba, PVC a cementový poter na 1.PP. Výplne okenných otvorov pôvodné drevené zdvojené okná na 1.PP, ostatné plastové okná(2010) s termoizolačným zasklením s Al žalúziami. Dvere prevažne plné alebo zasklené dyhované. Rozvod vody v dome teplej aj studenej z pozinkovaného potrubia, TÚV z centrálneho zdroja zásobníkový ohrievač na zemný plyn. Vykurovanie domu – ústredné teplovodné, oceľové radiátory a registre, centrálny zdroj kotol na zemný plyn (2008). Kanalizácia z kúpeľni WC a kuchýň. Vybavenie kuchyne: 1.NP kuchyňa – kuchynská linka z materiálov na báze drevnej hmoty r.š. 3,2 m, sporák na zemný plyn, nerezový dvojdrez, drezová batéria, keramický obklad nad linkou. 2.NP kuchyňa – nová kuchynská linka z materiálov na báze drevnej hmoty r.š. 1,8 m, el. sporák s keramickou varnou platňou, digestor, nerezový drez, drezová batéria, keramický obklad nad linkou. Vnútorné vybavenie: 1.NP Samostatné WC s umývadlom s batériou, splachovacie WC, obklad sien v prevažnej časti kúpeľne do 1,35 m výšky, keramická dlažba, samostatná sprcha so sprchovacou batériou, 2.NP Kúpeľňa – vaňa smaltovaná so sprchovacou batériou, umývadlo s batériou, splachovacie WC, obklad sien v prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m výšky, obklad vane, keramická dlažba. Elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvádzač s automatickým istením. Dom je napojený na rozvody NN vzdušnou prípojkou, rozvody verejného vodovodu, rozvody kanalizácie. Zásadné poruchy prvkov dlhodobej životnosti neboli zistené. Na LV č. 3332 v časti C Ťarchy je zapísané - Vecné bremeno: Právo doživotného bývania v dome s.č. 4859 a užívania pozemku parc.č. 8633Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností:
Pozemky:
• Parcelné číslo 8633, o výmere 339m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Stavby:
• Budova označená Súpisným číslom 4859, stojaca na parcele 8633, popis stavby: dom
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany, zapísané správou katastra Okresného úradu Piešťany, vedené na LV č. 3332. Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Karvaiová Katarína, rod. Karvaiová, Rakšianska 1345/6, 039 01 Turčianske Teplice, narodená 15.04.1979 v podiele 1/1

Obrázky
Copyright © 2016 DRAŽBY - DEBT MANAGEMENT
powered by: LEGUS