DRAŽBY

AKTUÁLNE DRAŽBY

Objekty pre obchod a služby Hotel, Penzión za 121014,- Eur

Okres: Obec: Hriňová

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 1.12.2022 10:00

Znalecká cena: 166000 €
Najnižšie podanie: 134460
Prihodenie: 1000
Termíny obhliadky: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0911 522 444.
Dražobná zábezpeka: 10000

Predmet dražby:

• Rozostavaná stavba, bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo CKN 14963/ 4, druh stavby 21- rozostavaná budova, popis stavby – rozostavaná stavba Nehnuteľnosť zapísaná na LV 6795, katastrálne územie Hriňová, Obec Hriňová, okres Detva, evidované Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom. Nehnuteľnosť vo vlastníctve úpadcu CRYSTAL, s.r.o., Kláštorná 3, 984 01 Lučenec, SR, IČO:36047872 v podiele 1/1Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností:
• Rozostavaná stavba, bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo CKN 14963/ 4, druh stavby 21-
rozostavaná budova, popis stavby – rozostavaná stavba
Nehnuteľnosť zapísaná na LV 6795, katastrálne územie Hriňová, Obec Hriňová, okres Detva, evidované
Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom.
Nehnuteľnosť

Poznámka (práva a záväzky viaznúce na predmete dražby):

Na predmete dražby viaznu nasledujúce práva k cudzej veci zapísané v časti C: Ťarchy na LV č. 6795: • Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky v prospech SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava IČO: 00 682 420 na nehn. parc. C-KN Č.14963/1, 14963/2, 14963/3, 14963/4, 14968, 14969/1, kotolňa na spaľ. biomasy a sklad paliva s.č. 2852 na základe úver. zml. č. UPM-52894- 2007/1 - V 585/2007 - 409/2007 • Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky v prospech SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava IČO: 00 682 420 na nehn. parc. C-KN Č. 14963/1, 14963/2, 14963/3, 14963/4, 14968, 14969/1, kotolňa na spaľ. biomasy a sklad paliva s.č. 2852 na základe úver. zml. č. um-50973- 2006/3 - V 447/2007 - 410/2007 • Záložné právo na zabezpeč. pohľadávky v prospech Ministerstva hospodárstva SR Bratislava /IČO: 00686832/ v zastúpení Slovenská agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica /IČO: 35653001/ na nehnuteľ. rozostavanú stavbu postavenú na pozemku parc. č. KN 14963/4-č.V 616/09-617/2009. • Z-1095/12-EX 1151/12-súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň Trenčín - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľ. rozostavanú stavbu na parc. C-KN č.14963/4 k 11.7.2012-478/2012. • Z-276/13-EX 3683/2012-súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec Bratislava- exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľ. rozostavanú stavbu na parc. C-KN č.14963/4 k 15.2.2013-113/2013. • Z-1681/2013 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech záložného veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - 825/2013 • Z-2179/2013 - Daňový úrad Banská Bystrica č. 9600502/5/4734302/2013/Kri - zriadenie záložného práva na rozostavanú stavbu postavenú na parc. C-KN č. 14963/4 - 76/2014 • Z-1155/2015 - EX 822/2015 súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec exekútorský úrad Bratislava – exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na rozostavanú stavbu postavenú na parc. C-KN č. 14963/4 ku dňu 06. 07. 2015 - 810/2015 • Z-1154/2015 - EX 821/2015 súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec exekútorský úrad Bratislava – exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na rozostavanú stavbu postavenú na parc. C-KN č. 14963/4 ku dňu 06. 07. 2015 - 811/2015 • Z-1458/16-rozhodnutie č.21442297/2015 zo dňa 9.12.2015-Daňový úrad Banská Bystrica - zriadenie záložného práva na nehnuteľ. rozostavaná stavba na pozemku parc. C-KN č.14963/4-1118/2016. • Z-2021/18-199EX 202/18-24-súdny exekútor JUDr. Ján Debnár Detva-exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľ. rozostavaná stavba na parc. C-KN č.14963/4 k 13.12.2018- 1483/2018.

Opis predmetu dražby:

Hodnotená stavba sa nachádza v obci Hriňová, okres Detva, v miestnej časti Biele Vody, ktorá leží mimo zastavaného územia obce, asi 12 km severovýchodne od mesta Hriňová. Rozostavaná stavba je súčasťou rekreačného areálu Hotel Biele Vody, ktorý je prístupný po vedľajšej verejnej cestnej komunikácie, v danom mieste je možnosť napojenia na základné inžinierske siete, t.j. elektroinštaláciu z verejných rozvodov, vodu z miestneho zdroja a kanalizáciu do vlastnej žumpy. Hodnotená nehnuteľnosť je stavba podľa stavebného povolenia a projektovej dokumentácie nazvaná Hotel Biele Vody - prístavba bazénovej časti. Stavba je svojim účelom rekreačné zariadenie na hromadnú rekreáciu. Dispozične má stavba dve podzemné, dve nadzemné a jedno podkrovné podlažie, budúca dispozícia jednotlivých podlaží je zrejmá z priloženej dokumentácie. V druhom podzemnom podlaží sú sklady, ski servis, posilňovňa, schodisko, v prvom podzemnom podlaží schodisko, chodba a herne, v prízemí objektu schodisko, recepcia, sociálne miestnosti, komunikačné priestory, sauny, odpočiváreň a šatne. V 2.NP sú projektované schodisko, chodba, sociálne miestnosti, solárium, vírivka, podbazénový priestor a strojovňa bazéna. V treťom nadzemnom podlaží /podkroví/ je dominantným priestorom bazén, ďalej sú tu schodisko a bar. Pozemok pod budovou nie je súčasťou predmetu dražby!

Opis stavu predmetu dražby:

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, druhý suterén je z betónových tvárnic, ostatné podlažia prevažne z tehlových tvárnic BRITTERM v hrúbke obvodových múrov 44 cm. Základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, deliace konštrukcie murované, stropy sú montované keramické. Pod bazénom, ktorý je umiestnený v najvyššom podlaží je vyhotovené nosná skeletová konštrukcia zo železobetónu, ktorá je kotvená do základov objektu. Strecha je sedlová, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie budú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky zatiaľ nie sú vyhotovené, vnútorné povrchy stien tvoria vápenné hrubé omietky zatiaľ bez štukovej vrstvy. Objekt bude vykurovaný podlahovým teplovodným systémom, zdrojom bude areálová kotolňa na biomasu. V budove sú hotové hrubé inštalačné rozvody elektroinštalácie, vody aj kanalizácie, osadené je bazénové teleso v treťom nadzemnom podlaží. Stavba je rozostavaná, zatiaľ nie sú osadené okná, dvere, podlahy, zariaďovacie predmety. Konštrukcie, ktoré sa zatiaľ v objekte nenachádzajú sú vo výpočte uvažované v budúcom štandardnom vyhotovení. Stavba je v súčasnom stavebnotechnickom stave rozostavaná od roku 2011, od kedy sa vo výstavbe nepokračuje, stavebná údržba sa nevykonáva.Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností:
• Rozostavaná stavba, bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo CKN 14963/ 4, druh stavby 21-
rozostavaná budova, popis stavby – rozostavaná stavba
Nehnuteľnosť zapísaná na LV 6795, katastrálne územie Hriňová, Obec Hriňová, okres Detva, evidované
Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom.
Nehnuteľnosť

Obrázky
Copyright © 2016 DRAŽBY - DEBT MANAGEMENT
powered by: LEGUS